ممیزی انرژی ساختمان

به منظور آگاهی از میزان اتلاف انرژی از بخش‌های مختلف ساختمان، اعم از جداره‌های خارجی ساختمان، تاسیسات مکانیکی، روشنایی و …، ممیزی انرژی در ساختمان‌ها انجام می‌پذیرد. بدین وسیله ضمن تعیین عوامل موثر در اتلاف انرژی، راهکارهای مناسب در این زمینه ارائه می‌شود. مراحل انجام ممیزی انرژی در ساختمان به شرح زیر می‌باشد.

  • بازدید و بررسی ساختمان‌ها و تشریح وضعیت عمومی ساختمان
  • جمع‌آوری اطلاعات کلی ساختمان (جزئیات اجرایی، قبوض انرژی مصرفی و …)
  • بررسی تأسیسات و مشخصات فیزیکی ساختمان و تهیه لیست تجهیزات اصلی مصرف‌کننده انرژی
  • تکمیل چک لیست‌های انرژی ساختمان و تعیین مقادیر مصرف سالیانه انرژی
  • اندازه‌گیری شدت روشنایی بخش‌های مختلف ساختمان
  • برآورد میزان انرژی مصرفی ساختمان و وضعیت آن مطابق با مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان
  • تعیین فرصتهای صرفه‌جویی انرژی و محاسبه مقادیر صرفه‌جویی انرژی مربوط به اجرای هر یک از اقدامات
  • محاسبه میزان سرمایه‌گذاری لازم جهت اجرای هر یك از راهكارها و تعیین دوره بازگشت سرمایه
  • اولویت‌بندی و پیشنهاد راهكارهای مناسب جهت بهینه‌سازی و كاهش مصرف انرژی
ممیزی انرژی ساختمان
فرم درخواست ممیزی انرژی ساختمان