بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی

ارائه خدمات مشاوره مهندسی در خصوص بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی در بخش های صنعتی و ساختمانی

ممیزی انرژی در صنعت

 • ممیزی انرژی تفصیلی
 • ممیزی انرژی عبوری
 • انجام اندازه گیری های لازم
 • تحلیل شرایط موجود
 • تهیه خط مبنای انرژی
 • استخراج شاخص های مصرف انرژی
 • انجام بالانس جرم و انرژی
 • ارائه راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی
 • تجزیه و تحلیل فنی و اقتصادی راهکارها

برای اطلاعات بیشتر و درخواست ممیزی انرژی در صنعت، لطفا بر روی لینک زیر کلیک نمایید

ممیزی انرژی در ساختمان

 • ممیزی انرژی تفصیلی
 • ممیزی انرژی عبوری
 • انجام اندازه گیری های لازم
 • مقایسه جداره خارجی با مبحث 19 مقررات ملی ساختمان
 • بررسی ظرفیت تجهیزات سرمایشی و گرمایشی
 • ارائه راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی
 • تجزیه و تحلیل فنی و اقتصادی راهکارها

برای اطلاعات بیشتر و درخواست ممیزی انرژی در ساختمان، لطفا بر روی لینک زیر کلیک نمایید

استقرار سیستم مدیریت انرژی بر مبنای ISO 50001

 • بررسی سیستم مدیریتی موجود
 • بررسی اطلاعات انرژی
 • بررسی تجهیزات مصرف کننده انرژی
 • انجام محاسبات و ارائه گزارش بازنگری انرژی
 • تهیه خط مبنا و شاخص های مصرف انرژی
 • بررسی کنترل عملیات و ایجاد تغییرات لازم
 • تحلیل پتانسیل های بهبود
 • انجام ممیزی داخلی
 • حضور در ممیزی صدور گواهینامه

برای اطلاعات بیشتر و درخواست استقرار سیستم مدیریت انرژی، لطفا بر روی لینک زیر کلیک نمایید

استقرار واحد انرژی مشارکتی

 • شرکت مهندسی آراد بهینه انرژی به عنوان واحد انرژی کارخانه
 • انجام تحلیل های انرژی
 • محاسبه شاخص های مصرف انرژی
 • انجام ممیزی انرژی عبوری
 • بررسی پتانسیل های بهبود انرژی
 • تهیه دوره ای گزارش های انرژی
 • صرف هزینه کم برای واحد تولیدی
 • حضور در جلسات انرژی

برای اطلاعات بیشتر و درخواست استقرار واحد انرژی مشاورکتی، لطفا بر روی لینک زیر کلیک نمایید

طراحی و سایر خدمات مهندسی

ارائه خدمات مهندسی آنلاین

برای ارائه برخی از خدمات مهندسی نیاز به طی مراحل اداری پیچیده و یا حتی ملاقات حضوری نبوده و با وارد کردن اطلاعات مورد نیاز، محاسبات توسط کارشناسان شرکت مهندسی آراد بهینه انرژی انجام شده و نتیجه در قالب گزارش برای شما ارسال می گردد.