ممیزی انرژی در صنعت

بهسازی مصرف انرژی و ارتقاء سطح کیفی مصرف در یك واحد صنعتی، با توجه به مشخص بودن میزان انرژی لازم برای تولید محصول در طراحی و یا شرایط بهینه، با كاهش تلفات آغاز و سپس با بهسازی فرآیند، مدیریت بار و انرژی، افزایش راندمان تجهیزات با ایجاد تغییر تا تعویض تجهیز، افزایش بازیابی حرارتی و بازیافت جریان های جرمی هدررفته و … ادامه می یابد. نقطه شروع برای دستیابی به حالت بهینه مصرف در یك واحد صنعتی، ممیزی انرژی است. ممیزی انرژی مجموعه فعالیت های انجام گرفته در یک واحد صنعتی می باشد که منجر به تعیین وضعیت کمی و کیفی مصرف انرژی در واحد و ارائه روش های ارتقاء شرایط موجود می‌گردد که طی  مراحل زیر انجام می‌پذیرد.

انجام مطالعات اولیه و جمع‌آوری اطلاعات

جمع‌آوری اطلاعات در خصوص مصارف حاملهای انرژی

تحلیل میزان مصرف انرژی و ارزیابی اقتصادی آن

بررسی و مطالعه شبكه برق، گاز و … و تعیین ساختار مصرف انرژی به همراه نحوه توزیع آن

تقسیم‌بندی بخشهای مختلف و فهرست تجهیزات هر بخش

دسته‌بندی تجهیزات و تاسیسات و ماشین آلات از نظر میزان مصرف انرژی

تهیه لیست اندازه‌گیری پارامترهای‌ مورد نیاز در جهت تعیین و محاسبه مصارف انرژی و تعیین محل نصب مناسب تجهیزات اندازه‌گیری

اندازه‌گیریها و انجام ممیزی

نصب تجهیزات اندازه‌گیری بر مصرف‌كننده‌های انرژی الكتریكی

اندازه‌گیری/ محاسبه جریان سوخت

اندازه‌گیری آنالیز و دبی محصولات احتراق

اخذ اطلاعات میزان تولید در دوره‌های اندازه‌گیری

اندازه‌گیری جریانهای جرمی و انجام موازنه‌ها ی جرم و انرژی

تعیین شاخصهای مصرف و شدت انرژی و مقایسه با استانداردهای موجود

تحلیل و ارائه راهكارها و ارزیابی اقتصادی طرحها

شناسایی نقاط قوت و ضعف از دیدگاه مصرف انرژی و تعیین پتانسیلهای موجود جهت صرفه‌جویی انرژی

ارائه طرحهای بهینه‌سازی مصرف انرژی

ارائه پیشنهادهای  عملی در خصوص صرفه‌جویی در مصرف انرژی به تفكیك اقدامات كم‌هزینه و پرهزینه

تحلیل و بررسی فنی و اقتصادی هر یك از فرصتهای معرفی شده و محاسبه دوره و نرخ بازگشت سرمایه

تدوین طرحها و برنامه‌های صرفه‌جویی انرژی در دوره‌های كوتاه مدت و میان مدت و ارائه پیشنهادات مناسب جهت تدوین استراتژی بلند مدت