خدمات مهندسی مرتبط با نظام مهندسی ساختمان

شرکت مهندسی آراد بهینه انرژی از سال 93 خدمات مرتبط با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان را در رشته مهندسی مکانیک (تاسیسات مکانیکی) ارائه می دهد.

خدمات قابل ارائه به شرح ذیل می باشند:

– طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان (گروه ب و ج) با مهر نظام در شهر اصفهان

– نظارت تاسیسات مکانیکی ساختمان (گروه ب و ج) با مهر نظام در شهر اصفهان

– طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان (گروه الف، ب، ج، د) بدون مهر نظام در تمام شهرهای ایران

تاسیسات مکانیکی ساختمان شامل سیستم لوله کشی آب و فاضلاب، سیستم گرمایش، سرمایش و سیستم آتش نشانی می باشد.

حق الزحمه انجام خدمات طراحی و نظارت تاسیسات مکانیکی در استان اصفهان با توجه به آخرین تعرفه نظام مهندسی دریافت می گردد.

تعرفه حق الزحمه سال 99 در جدول زیر ارائه شده است.

حق الزحمه طراحی و محاسبات نظام مهندسی اصفهان

حق الزحمه طراحی و محاسبات نظام مهندسی اصفهان

فرم درخواست خدمات مهندسی مرتبط با نظام مهندسی ساختمان