استقرار واحد مدیریت انرژی مشارکتی

امروزه مديريت انرژی در واحدهای صنعتی و تولیدی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. مدیریت انرژی نه تنها بر کاهش مصرف انرژی تاثیر گذار است بلکه به دلیل تاثیر مصرف انرژی بر مصرف آب، بر کاهش مصرف آب نیز موثر است. ضمن آنکه به دلیل افزایش راندمان تجهیزات، بر کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات نیز تاثیر بسزایی دارد.

 با وجود اهمیت مدیریت انرژی، متاسفانه همچنان در یک مجموعه تولیدی در اولویت های آخر قرار می گیرد. به همین دلیل شرکت مهندسی آراد بهینه انرژی با تجربه گسترده خود در زمینه مدیریت انرژی، ممیزی انرژی، مشاوره در خصوص استقرار سیستم های مدیریت انرژی براساس ISO 50001 و ISO 50006، تدوین استانداردهای ملی انرژی و همچنین ارزیابی جایزه ملی انرژی، برای اولین بار استقرار واحد انرژی مشارکتی را پیشنهاد می دهد. در واقع در این همکاری، یک واحد تولیدی می تواند با صرف هزینه بسیار کم، یک واحد مدیریت انرژی داشته باشد و یا واحد مدیریت انرژی خود را بسیار کارآمدتر نماید.

روش کار بدین صورت است که اقدامات قابل انتظار از یک واحد مدیریت انرژی براساس شرح خدمات، بر عهده شرکت مهندسی آراد بهینه انرژی خواهد بود و نتایج محاسبات و تحلیل ها بصورت دوره ای در اختیار مجموعه تولیدی قرار می گیرد. اقداماتی از قبیل استخراج شاخص های انرژی، تعیین سهم مصرف در قسمتهای مختلف، مقایسه شاخص ها با معیارهای مناسب، تعیین فاصله با مقدار مطلوب، ارائه گزارش های منظم، ممیزی انرژی عبوری (براساس سایت ویزیت)، حضور در جلسات در صورت نیاز و هر گونه خدماتی که در پکیج انتخابی، ذکر شده باشد، جزء خدمات شرکت مهندسی آراد بهینه انرژی در واحد مدیریت انرژی مشارکتی می باشد.

از مزیت های این روش می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • صرف هزینه بسیار کم
  • عدم نیاز به صرف وقت زیاد برای مجموعه تولیدی
  • استفاده از دانش و تجربه کارشناسان شرکت مهندسی آراد بهینه انرژی
  • ارائه گزارش های منظم انرژی
  • مشخص شدن تلفات انرژی
  • انجام ممیزی انرژی عبوری
  • پیشنهاد در خصوص راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی
  • انجام ممیزی تفصیلی انرژی (در صورت درخواست)
  • استقرار سیستم مدیریت انرژی (در صورت درخواست)

استقرار واحد مدیریت انرژی مشارکتی
فرم درخواست استقرار واحد مدیریت انرژی مشارکتی