ارائه خدمات مهندسی بصورت آنلاین

با توجه به نیاز جامعه به ارائه خدمات مهندسی دقیق، شفاف و بدون نیاز به طی مراحل اداری پیچیده، شرکت مهندسی آراد بهینه انرژی برخی از خدمات مهندسی را بصورت آنلاین ارائه می کند. ارائه این گونه خدمات مهندسی آنلاین نیازی به عقد قرارداد نداشته و پر کردن فرمها توسط کاربر به عنوان قرارداد محسوب می گردد. پس از وارد کردن اطلاعات مورد نیاز توسط کاربر، محاسبات توسط کارشناسان شرکت مهندسی آراد بهینه انرژی انجام شده و نتیجه بصورت فایل الکترونیکی برای کاربر ارسال می گردد.

همان طور که در اطلاعات مربوط به هر کدام از این خدمات ذکر شده، گزارش ارائه شده برای این خدمات نمی تواند برای امور قانونی و حقوقی مورد استناد قرار گیرد.

خدمات مهندسی آنلاین قابل ارائه توسط شرکت مهندسی آراد بهینه انرژی بصورت زیر است.

ارائه خدمات مهندسی بصورت آنلاین